Please read here for information about joining the translation project: https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Belarusian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Bengali This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Bengali (Bangladesh) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Breton This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Bulgarian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Burmese This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Catalan This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Cherokee This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Chinese (China) (zh_CN) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Chinese (Simplified) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Chinese (Taiwan) (zh_TW) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Chinese (Traditional) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Chinese (zh) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Croatian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Czech This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Danish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Dutch This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 1 Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Esperanto This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Estonian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Filipino This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Finnish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
French This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
German This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Greek This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Hebrew This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Hindi This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Hungarian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Icelandic This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Indonesian (in) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Irish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Italian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Japanese This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Korean This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Latvian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
list (generated) (list) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Luxembourgish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Malay This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Mongolian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Norwegian Bokmål This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Norwegian Bokmål (nb) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Odia This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Persian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Polish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Portuguese (Brazil) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Portuguese (Portugal) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Romanian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Russian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Serbian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Slovak This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 Translate
Spanish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Spanish (Peru) This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Swedish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Tamil This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Thai This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Turkish This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 1 Translate
Ukrainian This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Vietnamese This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 1 Translate
Welsh This component is linked to the itch.io/website repository. CC-BY-SA-4.0 0% 1 129 Translate
Please sign in to see the alerts.
Project website https://itch.io
Instructions for translators

https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository git@github.com:itchio/itchio-i18n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 5066465
ceargaest authored 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.itch.ovh/git/itchio/itchio/
Filemasklocales/documents/*.json
Monolingual base language filelocales/documents/en.json
Number of strings 60
Number of words 7,740
Number of characters 48,180
Number of languages 60
Number of source strings 1
Number of source words 129
Number of source characters 803
None

New alert

itch.io / documents

Broken project website URL 5 days ago
None

New alert

itch.io / documents

Broken project website URL 8 days ago
None

New alert

itch.io / documents

Broken project website URL 3 weeks ago
None

Committed changes

itch.io / documentsVietnamese

Committed changes a month ago
eeffoCdecI

Suggestion accepted

itch.io / documentsVietnamese

## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favourites and soon to be favourites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Ai nên đăng ký trên itch.io?
**itch.io** ban đầu được tạo ra cho các trò chơi điện tử độc lập nhưng lưu trữ nhiều trò chơi
phạm vi và nội dung kỹ thuật số sáng tạo. Nếu bạn đang mua thứ gì đó tài khoản sẽ không bắt buộc, nhưng được đề xuất
### Tôi muốn chơi trò chơi!
Mặc dù không bắt buộc phải đăng ký, nhưng việc tạo một tài khoản sẽ cung cấp cho bạn
khả năng tạo bộ sưu tập các mục yêu thích của bạn và sớm trở thành mục yêu thích. Nếu
bạn đã mua bất cứ thứ gì trên ** itch.io ** bạn thậm chí có thể liên kết các giao dịch mua đó với tài khoản để theo dõi chúng.
### Tôi là nhà phát triển / người sáng tạo!
Tuyệt! **itch.io** được thiết kế để sáng tạo các thể loại một các nhanh chóng
phân phối công việc của họ dễ dàng nhất có thể. Nếu bạn đang bán nội dung của mình, bạn
có thể bắt đầu ngay lập tức. Một tài khoản cũng cho phép bạn gửi trò chơi đến trò chơi được tạo ra và lưu trữ trên **itch.io**
a month ago
eeffoCdecI

New contributor

itch.io / documentsVietnamese

New contributor a month ago
None

New string to translate

itch.io / documentsMongolian

New string to translate a month ago
None

Committed changes

itch.io / documentsMongolian

Committed changes a month ago
None

Resource update

itch.io / documentsMongolian

Resource update a month ago
None

New alert

itch.io / documents

Broken project website URL a month ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year